Velzina indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Velzina, kapsler – Ekstrakt af prikbladet perikon

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige informationer.

 • Velzina er et naturlægemiddel. For at få den bedste virkning skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Velzina.
 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 4-6 uger.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Velzina
 3. Sådan skal du tage Velzina
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Velzina er et naturlægemiddel, som du kan tage, hvis du er nedtrykt, modløs eller trist.
Hvis din læge har sagt, at du skal tage Velzina for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VELZINA
Tag ikke Velzina

 • hvis du er allergisk over for perikon eller et af de øvrige indholdsstoffer i Velzina (angivet i punkt 6).
 • hvis du er i behandling med blodfortyndende medicin.
 • hvis du er i behandling for HIV.
 • hvis du er i behandling med ciclosporin eller tacrolimus, som du kan tage, fordi du har gennemgået en transplantation eller for svære sygdomme, der påvirker immunsystemet.

Advarsler og forsigtighedsregler
Hvis generne bliver værre eller fortsætter i mere end 4-6 uger, skal du kontakte din læge.
Kontakt lægen, før du tager Velzina, hvis du

 • har eller har haft en manisk depression (skiftende perioder med opstemthed/overaktivitet og nedsat sindsstemning).
 • har øget lysfølsomhed.
 • tager anden medicin.

Hvis du har lys hud, skal du undgå solbadning under behandling med Velzina.
I nogle tilfælde skal du måske være særlig forsigtig med at tage Velzina. 

Tal med din læge, hvis du har

 • nedsat leverfunktion.
 • nedsat nyrefunktion.
 • anden alvorligere sygdom.

Brug af andre lægemidler sammen med Velzina  
Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, andre naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Du må ikke tage Velzina, hvis du tager

 • blodfortyndende medicin.
 • medicin for HIV.
 • medicin efter transplantation eller for svære sygdomme, der påvirker immunsystemet (ciclosporin, tacrolimus).

Tal med lægen, hvis du tager

 • medicin for hjertesygdom (digoxin, ivabradin, calciumantagonister som f.eks. verapamil).
 • p-piller.
 • medicin for mavesår (syrepumpehæmmere, f.eks. esomeprazol, lanzoprazol, omeprazol, pantoprazol).
 • medicin for forhøjet kolesterol (statiner, f.eks. atorvastatin, simvastatin).
 • medicin mod migræne (triptaner, f.eks. sumatripan).
 • medicin mod depression.
 • medicin mod stærke smerter eller afvænning fra stofmisbrug (methadon).
 • medicin for epilepsi (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin).
 • medicin for astma (theophyllin).
 • medicin mod svamp (voriconazol).
 • medicin for cancer (imatinib, irinotecan).

Øget lysfølsomhed er en bivirkning ved Velzina. Du skal derfor tale med din læge, hvis du tager anden medicin, der har denne bivirkning. Det kan dreje sig om

 • medicin mod lægkramper (quinin).
 • medicin mod betændelse (tetracyclin).
 • vanddrivende medicin (bendroflumethiazid).

Brug af Velzina sammen med mad og drikke
Du kan tage Velzina i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning
Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at bleve gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Velzina.

Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Velzina efter aftale med din læge.

Amning
Hvis du ammer, må du kun tage Velzina efter aftale med din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed
Velzina påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholsstoffer i Velzina
Kapslerne indeholder maltodextrin. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE VELZINA
Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er
1 kapsel dagligt. Hvis det er nødvendigt, kan du øge dosis til 2 kapsler dagligt. Du skal tage kapslen med et glas vand.
Hvis du ikke får det bedre i løbet af 4-6 uger, eller hvis du får det værre, skal du kontakte din læge.

Brug til børn
Du må kun bruge Velzina til børn under 12 år efter aftale med en læge.

Hvis du har taget for meget Velzina
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Velzina, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Der er ikke set tilfælde af overdosering med Velzina.

Hvis du har glemt at tage Velzina
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. BIVIRKNINGER
Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

 • Hudkløe og rødmen af huden pga. øget lysfølsomhed. Bivirkningen er hyppigst hos personer med lys hud.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

 • Mavesmerter.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteketspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. OPBEVARING
Opbevar Velzina utilgængeligt for børn.

 • Du kan opbevare Velzina ved almindelig temperatur.
 • Tag ikke Velzina efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Velzina kapsler indeholder

 • Aktivt stof: Ekstrakt af prikbladet perikon. 1 kapsel indeholder 143-333 mg ekstrakt svarende til 600 mikrogram hypericin/pseudohypericin (ca. 900 mikrogram total-hypericin).
 • Ekstraktet er fremstillet med ethanol.
 • Øvrige indholdsstoffer: Calciumhydrogenphosphat-dihydrat, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica, mikrokrystallinsk cellulose, gelatine, maltodextrin.

Udseende og pakningsstørrelser
Pakningsstørrelser
Velzina findes i pakningsstørrelserne 30 og 90 kapsler.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Indehaver af markedsføringstilladelsen
Mezina A/S, Energivej 4, 6700 Esbjerg

Fremstiller
Deerland Probiotics & Enzymes A/S, Bogbinderivej 6, 3390 Hundested

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2020

Scroll to Top

Indtast venligst din søgning nedenfor for at søge på varer.